Privaatsuspoliitika

Tõsta OÜ

Privaatsuspoliitika reeglid,

uuendatud 24. juulil 2023 aastal Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)2016/679 sätted füüsilite isikute kaitse isikuandmete töötlemise ja selliste andmete liikumise kohta.

 

PÕHIMÕISTED

 1. Tõsta OÜ, ettevõtte registrikood 14499240, aadress Tänassilma tee 29, Tänassilma, Saku vald, Harjumaa, 76406. Üldmail: tosta@tosta.ee +372 5346 1322.
 2. Koduleht tosta.ee
 3. Sotsiaalmeedia kontod, mis pakuvad teavet ettevõtte pakutavate seadmete kohta leiate Facebookist ja Instagramist.
 4. Isikuandmed-füüsilise isikuga seotud igasugune teave. Andmesubjekt-isik, kes on teada või saab kaudselt või otseselt kindlaks teha, kasutades selliseid andmeid nagu isikukood, ühte või mitut isikule iseloomulikku füüsilist, psühholoogilist, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalse iseloomu tunnust.
 5. Privaatsuspoliitika-käesolev dokument, mis sisaldab põhireegleid isikuandmete kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks lehe tosta.ee kaudu.
 6. IP aadress-igale internetühendusega arvutile määratakse kordumatu number, mida nimetatakse Interneti-protokolli (IP) aadressiks, mida saab kasutada isiku tuvastamiseks.

 ÜLDSÄTTED

 1. Privaatsuspoliitika sätestab veebilehte www.tosta.ee kasutavale kasutajale isikuandmete kogumise, säilitamise ja töötlemise põhireeglid. www.tosta.ee on kättesaadav ainult isikuandmete esitamisel soovides rentida seadmeid kõrguses töötamiseks.
 2. Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta www.tosta.ee kasutajate isikuandmeid volitamata kasutamise eest.
 3. Privaatsuspoliitika reeglite eesmärk on reguleerida isikuandmete töötlemist ettevõtte veebilehel www.tosta.ee vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Eesti Vabariigi isikuandmete õiguskaitseseaduse ja teiste sellega seotud õigusaktide järgimine ja rakendamine.
 4. Ettevõtte veebileht www.tosta.ee võib sisaldada viiteid ettevõtte partnerite, reklaamitarnijate ja teiste seotud isikute veebilehtedele. Sisenedes teiste isikute veebilehtedele läbi www.tosta.ee lehe ei võta Tõsta OÜ vastutust nende ettevõtete privaatsuspoliitika eest. Enne isikuandmete esitamist on kasutajatele soovitatav tutvuda teiste veebilehtede privaatsuspoliitikaga.

ISIKUANDMETE KOGUMISE, SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD

Ettevõtte veebileht www.tosta.ee annab kasutajatele võimaluse esitada taotlus masinate rendiks esitades isikuandmed: nimi, isikukood, e-mail, telefoninumber, aadress. Kasutajal, kes ei nõustu andmete esitamisega on õigus jätta andmed esitamata ja taotlusvorm täitmata.

 1. Ülaltoodud andmed säilitatakse lepingu kehtivuse lõpuni.
 2. Ettevõte kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:
 • Kui on olemas kasutaja nõusolek isikuandmete avaldamiseks;
 • Ettevõtte parteritele, kes osutavad kasutajale tellitud teenuste nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid;
 • Ettevõte võib edastada kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes tegutsevad ettevõtte nimel andmetöötlejatena. Isikuandmeid saab edastada ainult neile andmetöötlejatele, kellega ettevõte on sõlminud vastavad lepingud või kööstöölepingud sisaldavad isikuandmete edastamist/andmist käsitlevaid sätteid ning andmetöötleja tagab edastavate isikuandmete piisava kaitse;
 • Kõikidel muudel juhtudel saab ettevõte kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada ainult Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras. Ettevõte võib kasutaja isikuandmeid edastada valitsus-või õiguskaitseasutustele nende nõudmisel.

 

 1. Vaatamata sellele, et ettevõte teeb mõistlikud pingutused isikuandmete kaitsmiseks, ei saa ettevõte tagada turvalist andmete edastamist veebilehele. Kõik andmeedastustoimingud viiakse läbi eranditult kasutaja vastutusel. Ettevõte rakendab andmete saamise hetkest alates ranget korda kasutaja isikuandmete kaitseks ning tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada kaitse volitamata juurdepääsu eest isikuandmetele.
 2. Ettevõte kasutab kasutaja isikuandmeid sellekst, et:
 • Tagada tosta.ee veebilehe sisu esitamise kasutajale kõige tõhusamal ja sobivaimal viisil;
 • Pakkuda kasutajale teavet teenuste ja seadmete kohta, mida kasutaja taotleb või mis võib kasutajale huvi pakkuda juhul kui kasutaja on andnud nõusoleku, et teda teavitatakse sel eesmärgil;
 1. Ettevõtte veebisait võib koguda teatud teavet kasutaja külastuse kohta: IP-aadress, mida kasutaja kasutab internetti pääsemiseks; kasutaja ettevõtte veebilehe külastuse kuupäev ja kellaaeg; muud veebilehed, mida kasutaja ettevõtte veebilehel viibides külastab; kasutatav brauser; teave kasutaja arvuti operatsioonisüsteemi kohta; mobiilirakenduste versioonid; keeleseaded. Kui kasutaja kasutab mobiili seadet võidakse andmeid koguda ka seadme tüübi, seadme seadete ning geograafiliste (pikkus-ja laiuskraad) koordinaatide määramiseks. Seda teavet kasutatakse ettevõtte veebilehe täiustamiseks ja analüüsimiseks, toodete ja teenuste täiustamiseks ning ettevõtte veebisaidi haldamiseks. Kasutaja esitab need andmed vabatahtlikult kasutades ettevõtte pakutavaid teenuseid, registreerides ettevõtte veebilehe kasutajaks või külastades ettevõtte veebilehte.

KASUTAJA ÕIGUSED

 1. Kasutajal on veebilehel tosta.ee järgmised põhiõigused:
 • Õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemisest;
 • Tutvuda oma isikuandmetega ning sellega, kuidas neid käsitletakse;
 • Nõuda ettevõtte käsutuses olevate enda isikuandmete parandamist või hävitamist;
 • Õigus mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega;
 1. Kasutajal, kes on esitanud kirjaliku taotluse (koos isikut tõendava dokumendiga) on õigus tutvuda tosta.ee veebilehel töödeldavate kasutaja isikuandmetega nind saada teavet, millistest allikatest ja milliseid kasutaja isikuandmeid kogutakse, mis eesmärgil neid töödeldakse ja kellele neid edastatakse. Ettevõte edastab kasutaja päringu saamisel taotletud andmed või märgib sellise taotluse täitmisest keeldumise põhjused hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates kasutaja taotluse kättesaamise päevast samas vormis nagu kasutaja taotles või kasutaja nõusolekul mingil muul ettevõtte poolt pakutaval viisil.
 2. Kasutaja saab esitada ettevõtte poolt tema kohta kogutud isikuandmete tutvumise, parandamise või tühitamise taotluse e-maili teel aadressile tosta@tosta.ee
 3. Üksikisikute kaebusi isikuandmete sobimatu või ebaseadusliku töötlemise kohta vaatab läbi Riiklik Andmekaitse Inspektsioon.

 

LÕPPSÄTTED

 1. Privaatsuspoliitikat saab igal ajal lugeda ja välja printida aadressilt tosta.ee
 2. Ettevõte ei vastuta ühenduse tõrgete eest, mille tõttu ettevõtte veebilehe kasutajad ja teised isikud ei pääse veebilehele ega teenuseid kasutama.
 3. Ettevõte ei saa täielikult garanteerida, et ettevõtte veebilehe toimimine on katkematu ning häirete ja vigadeta, et ettevõtte veebileht on täielikult kaitstud viiruste või muude kahjulike komponentide eest. Kasutaja on teadlik, et kõik materjalid, mida kasutaja loeb, alla laeb või muul viisil ettevõtte veebilehe kasutamise kaudu hangib, hangitakse eranditult kasutaja äranägemisel ja vastutusel ning kasutaja vastutab ainuisikuliselt kasutajale ja kasutaja arvutisüsteemile tekitatud kahjude eest.
 4. Privaatsuspoliitikaga seotud küsimused, kommentaarid ja taotlused esitatakse e-posti aadressile tosta@tosta.ee